Categorieën

Tarieven & Voorwaarden

Tarieven: 2024 Kortdurende Effectieve Therapie

Wij willen jou doelen het graag betaalbaar voor je houden….

Bel of app voor een aantrekkelijk traject.

Sessie € 80,- per uur

Bodywork, tantra- of therapeutische massages € 100,- per uur

’s Avonds na 18.00 wordt € 25,- extra in rekening gebracht.

Sessies aan huis of op locatie!? Dat kan, bel of app voor jou. 

Communicatie:

U kunt contact opnemen via e-mail, sms of whatsapp. Als u bericht goed ontvangen is, krijgt u binnen 3 dagen antwoord terug.

Privacy:

Uw privacy zie: Uw-Privacy-document

Heeft u een klacht? 

Het is altijd mogelijk om hierover in gesprek te gaan. Hiernaast is Effectieve Therapie aangesloten bij het SCAG; het onafhankelijke centrum voor klachten en geschillenafhandeling binnen de complementaire zorg. Zie: cliëntfolder_SCAG

Voorwaarden: Algemene voorwaarden Nathan Knip

Sessies dienen direct per pin of contant te worden voldaan.

Kortingen gelden alleen bij tijdige betaling.

Afspraken kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.

Bij aanvang tijdens en na de sessie wordt van u verwacht dat u committent toont en zorg draagt voor het positief verloop van sessies, therapie of training.

U blijft altijd gedurende, tijdens en na de behandeling verantwoordelijk voor het informeren over- en het handhaven van uw persoonlijke gezondheid en welbevinden.

Effectieve Therapiepraktijk Nathan Knip gaat uit van het herstellen, opbouwen en ondersteunen van uw zelfregie, staat voor het motiveren van eigen keuzes, eigen grenzen en verantwoordelijkheid.

Wat het onderwerp ook betreft, Effectieve Therapiepraktijk Nathan Knip doet zijn uiterste best om een prettige en veilige omgeving te scheppen en hoort graag wat u hiervoor nodig heeft.

Effectieve Therapie Nathan Knip is gewend op een vertrouwelijke en integere wijze te handelen, ook wanneer dit gevoelige zaken betreft.

Op alle sessies, contact, kortingen, etc. zijn de algemene voorwaarden van Effectieve Therapie Nathan Knip van kracht. (zie hiervoor de algemene voorwaarden )

Als register therapeut valt de kwaliteitszorg (klachten, bijscholing, intervisie, etc) onder de regelingen van SCAG.

Bij twijfel aan uw gezondheid of bestaande gezondheidsproblematiek raad ik u met klem aan steeds uw arts (medisch specialist) te raadplegen en mij hiervan (ook tijdens de behandelperiode) op de hoogte te stellen.

Bij zieke of langdurige afwezigheid, is het mogelijk om de behandeling over te dragen aan een erkende collega-therapeut.

Disclaimer Effectieve Therapie.pdf

Privacy beleid conform AVG-wetgeving

Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) in werking getreden.

Effectieve Therapie Nathan Knip hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De praktijk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Effectieve Therapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat de praktijk:

Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze respecteren.

Als praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van de praktijk.

Persoonsgegevens van cliënt worden door de praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;

Communicatie over huiswerk en afspraken;

Uitvoering geven aan het behandelplan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht aan de hand van de ingebrachte hulpvraag.

Effectieve Therapie werkt met een behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam

-Achternaam

-Geboortedatum

-Verzekeringsnummer

-Telefoonnummer

-E-mailadres.

De praktijk is verplicht uw persoonsgegevens te bewaren voor een duur van 7 jaar.

Effectieve Therapie hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Effectieve Therapie

Nathan Knip
Tel nr 06-55530450

contact@nathanknip.nl

KVK nr:       64046885

Clientenfolder Hypnotherapie 

Hypnotherapie

Workshops & Tips

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.