Categorieën

Tarieven

Tarieven / Trajecten 2021

Tarief Privé    Clientenfolder Hypnotherapie  

 • Therapie (€ 80,-/u)
 • Massage therapie (€ 80,-/u)
 • Massage (€ 60,-/u )
  Bel 06-55530450 en maak nu afspraken met traject korting.

Let op:

Over het algemeen niet vergoed binnen het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar.

Sessies aan huis of op locatie zijn mogelijk.
*avond na 18 uur tarief 20 euro per sessie extra.
** vraag om traject korting.
***aangegeven tarieven zijn excl. eventuele reis kosten.

Communicatie:

 • Indien u vragen heeft beantwoorden wij deze graag.
 • Sms of app berichten worden over het algemeen binnen 24 uur beantwoord.
 • Email wordt “tenzij anders besproken” over het algemeen binnen 3 dagen beantwoord.
 • Uw privacy zie: Uw-Privacy-document

Heeft u een klacht: 

Het is altijd mogelijk om hierover in gesprek te gaan. Hiernaast is Effectieve Therapie aan gesloten bij het SCAG het onafhankelijke centrum voor klachten en geschillen afhandeling binnen de complementaire zorg. zie:: cliëntfolder_SCAG

Voorwaarden: Algemene voorwaarden Nathan Knip

 • Sessies dienen direct per pin of contant te worden voldaan.
 • Kortingen gelden alleen bij tijdige betaling.
 • Afspraken kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij aanvang tijdens en na de sessie wordt van u verwacht dat u de committent heeft en zorg te dragen voor het positief verloop van sessies, therapie of training.
 • U blijft aller tijden “gedurende tijdens en na de behandeling” verantwoordelijk voor het informeren over- en het handhaven van uw persoonlijke gezondheid en welbevinden.
 • Effectieve therapie; gaat uit van het herstellen, opbouwen van en ondersteunen uw zelfregie,  staat voor het motiveren van eigen keuzes, eigen grenzen en verantwoordelijkheid.
 • Wat het onderwerp ook betreft effectieve therapie doet zijn uiterste best om een prettige en veilige omgeving te scheppen en hoort graag wat u hiervoor nodig heeft.
 • Effectieve therapie is gewent op een vertrouwelijke en integere wijze te handelen, ook wanneer dit gevoelige zaken betreft.
 • Op alle sessie, contact, kortingen, etc zijn de algemene voorwaarden van Effectieve Therapie van kracht. (zie hiervoor de algemene voorwaarden )
 • Als register therapeut valt de kwaliteitszorg (klachten, bijscholing, intervisie, etc) onder de regelingen van deze vereniging zie; SCAG.) 
 • Bij twijfel of gezondheid problematiek raden wij met klem aan steeds uw arts (medisch specialist) te raadplegen en ons hiervan (ook tijdens de behandel periode) op de hoogte te stellen.
 • Bij zieke of langdurige afwezigheid, is het mogelijk om de behandeling overgedragen aan een door erkende collega therapeut.

Disclaimer Effectieve Therapie.pdf

Privacy beleid conform AVG-wetgeving

Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) in werking getreden.

Effectieve Therapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  De praktijk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Effectieve Therapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat de praktijk in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze respecteren.

Als praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van de praktijk.

Persoonsgegevens van cliënt worden door de praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over huiswerk en/afspraken;
 • Uitvoering geven aan het behandelplan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht aan de hand van de ingebrachte hulpvraag.
 • Effectieve Therapie werkt met een behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam,
 • geboortedatum en evt verzekeringsnummer,
 • uw telefoonnummer en e-mailadres.

De praktijk is verplicht uw persoonsgegevens te bewaren voor een duur van 7 jaar.

Effectieve Therapie hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Nathan Knip

Effectieve Therapie

Nathan Knip
Tel nr 06-55530450

contact@nathanknip.nl

KVK nr:       64046885